www.ma-group.com.pl

 

Już wkrótce ogłoszony zostanie nabór wniosków w ramach Rozwijania działalności gospodarczej.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 

Budżet:
a) Pomoc ma formę zwrotu maksymalnie:

- do 70% kosztów kwalifikowanych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

b) Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 300 000 zł. 
c) Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo (maksymalnie 2 etapy) lub za cały projekt.

2. Beneficjenci:
a) Osoba fizyczna, która:

- jest obywatelem państwa członkowskiego UE

- jest pełnoletnia

- miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR- w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą

b) Osoba prawna,  jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

c) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

Więcej informacji, a także materiały do pobrania z poprzednich edycji konkursu na stronie:

http://www.ziemiabilgorajska.pl/nabory-wnioskow/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-konkurs/