W

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Pomagamy różnym podmiotom w pozyskiwaniu środków krajowych i unijnych m.in. na otwarcie oraz rozwój firm, dla gospodarstw rolnych i organizacji pozarządowych. Zajmujemy się przygotowaniem wniosków unijnych wraz z pełną dokumentacją projektową, zarządzaniem oraz rozliczaniem projektów.
 

 

 

 

CO ROBIMY? 

W

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia  w obszarze pozyskiwania środków krajowych i unijnych dla osób fizycznych, przedsiębiorców, rolników i podmiotów prawnych. Szkolenia, kursy w zakresie prawa pracy i BHP.

 

 

 

 

 

 

W


DORADZTWO I CONSULTING

Doradztwo biznesowe i pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstwa – prawo pracy, BHP, polityka kadrowa, otwarcie spółki z o. o. i działalności gospodarczej, zakładanie i prowadzenie fundacji, stowarzyszeń. Pozyskiwanie środków krajowych i z UE. Pomoc w pisaniu wniosków kredytowych i pożyczek na firmę. Agnieszka Pecka

Agnieszka Pecka – mgr zarządzania i marketingu oraz ochrony środowiska, ukończone studia podyplomowe z rachunkowości i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, inspektor ochrony przeciwpożarowej. Bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych, płacowych, prowadzeniu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, spraw związanych z bhp  oraz prowadzeniu księgowości firm.
Maciej Swatowski

Maciej Swatowski – mgr inż. – absolwent Politechniki Lubelskiej, ukończone Studia Podyplomowe
z Zakresu Funduszy Europejskich na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej. Od 2009 roku zajmuje się realizacją zadań
i inwestycji związanych
z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy zewnętrznych tzw. Unijnych i krajowych.

NASZA KADRA
Małgorzata Gromadzka

Małgorzata Gromadzka – mgr prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, rolnik, działacz społeczny, szkoleniowiec, doradca biznesowy, samorządowiec. Bogate doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy z UE. Pomoc w pozyskiwaniu dotacji dla rolników, samorządów, szkół, rolników i organizacji pozarządowych.
Agata Kupczak-Chyl

Agata Kupczak-Chyl  –  mgr prawa, ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim, mediator, specjalizacja w zakresie mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i rówieśniczych, trener, szkoleniowiec, doświadczenie projektowe w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych dla różnych podmiotów, członek Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie.Katarzyna Dycha

Katarzyna Dycha – absolwent Politechniki Rzeszowskiej
na kierunku Zarządzanie,
ze specjalizacją: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji. Doświadczenie w bezpośrednim kontakcie
z klientem biznesowym.
W poprzednich latach praca w instytucji samorządowej świadczącej pomoc społeczną,
a także w firmie konsultingowej zajmującej się ochroną środowiska. 
 

       AKTUALNOŚCI       

 

LGD Ziemi Biłgorajskiej

 Lokalna grupa działania zaplanowała w 2021 roku nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

Dotychczasowe wymagane  kryteria poniżej. Należy pamiętać, że mogą ulec zmianie w wyniku ogłoszenia naboru.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1. Budżet:
a) Pomoc ma formę premii
b) Wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi 80 000 zł 

2. Beneficjenci:
a) Osoba fizyczna, która:
- jest obywatelem państwa członkowskiegoUE
- jest pełnoletnia
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR


3. Zobowiązania wnioskodawcy:
- podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

*zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności  i podlegania tym ubezpieczeniom  przez okres 2 lat lub

* utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy  w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji , zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy przez okres 2 lat ;

- osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu  sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;
- przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia , w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
- udostępnianie LGD danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników LSR

 

Wniosek i biznesplan należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dwóch egzemplarzach + zapisany na płycie lub innym nośniku informacji.


Więcej informacji pod linkiem:

http://www.ziemiabilgorajska.pl/nabory-wnioskow/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/


   Jak tylko zostanie ogłoszony konkurs zostaną Państwo poinformowani !

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 


Chcesz otworzyć biznes w oparciu o innowację, wprowadzenie  nowego produktu, usługi ten konkurs jest z pewnością dla Ciebie !

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Twojej platformy możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.


Więcej informacji pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Internacjonalizacja MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkursnr 7 (1/2021) na wybór projektów do dofinansowaniaw ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.

 

  Start: 7.04.2021 r.

         Zakończenie: 27.05.2021 r.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

 

Maksymalnakwota dofinansowaniawynosi 800 tys.zł w przypadku wybrania conajmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru lub 550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii).


Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Forma pomocy:
Pomoc finansowa w ramach działania 1.2 jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

 

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Biłgorajskiej

 

 

Pomoc finansowa dla przedsiębiorców !
 

Nabór wniosków planowany w 2021 roku.

Kryteria dotyczące konkursu mogą ulec zmianie w dniu ogłoszenia konkursu.

Gdy tylko konkurs zostanie ogłoszony zostaną Państwo poinformowani !

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

 

1. Budżet:
a) Pomoc ma formę zwrotu maksymalnie:

-do 70% kosztów kwalifikowanych- w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

b) Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 300 000 zł. 
c) Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo (maksymalnie 2 etapy) lub za cały projekt.

2. Beneficjenci:
a) Osoba fizyczna, która:

- jest obywatelem państwa członkowskiego UE

- jest pełnoletnia

- miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR- w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą

b) Osoba prawna,  jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

c) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR


3. Zobowiązania wnioskodawcy:

- zapewnienie trwałości projektu co najmniej 3 lata od daty wypłaty płatności końcowej;

- osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie (ilościowego lub wartościowego) poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;

- osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;

- niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych;

- zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji- w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy  o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym nie przekracza 20 tys. złotych netto;

- przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

- udostępnianie LGD danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników LSR

 

Wniosek i biznesplan  należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dwóch egzemplarzach + zapisany na płycie lub innym nośniku informacji.

 

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.ziemiabilgorajska.pl/nabory-wnioskow/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-konkurs/

 

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

 


Nabór wniosków na dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków na dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia.

Nabór wniosków trwa od  dnia 28.02.2021 do 31 maja 2021roku.

 

Wysokość dotacji  nie może przekroczyć 5 tys. zł.
 O dotację ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według  Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z, 2) 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z oraz w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej:
 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z  i których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID -19 uległ znacznemu obniżeniu (tj. co najmniej o 40%).

 

 

 

 

POŻYCZKA INWESTYCYJNA
 

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, podjęto działania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa.

 

„Instrument Finansowy – Pożyczka mała   jest finansowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Celem Projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa lubelskiego, dostępu do kapitału zewnętrznego w formie pożyczek preferencyjnych na rozwój działalności gospodarczej.

 

Przeznaczenie finansowania (cele inwestycji):

Z pożyczek finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
• założeniem nowego zakładu, lub
• zwiększenie zdolności produkcyjnych / usługowych istniejącego zakładu, lub
• dywersyfikacją produkcji / usług zakładu poprzez wprowadzenie produktów / usług uprzednio nie produkowanych / nie świadczonych w zakładzie, lub
• zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

Środki z pożyczek mogą być przeznaczone w szczególności na:
• stworzenie / doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług,
• zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne),
• wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu,
• sfinansowanie kapitału obrotowego z godnie z przepisami prawa unijnego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (środki z pożyczki nie mogą zostać przeznaczone na refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych).

 

Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (średnie przedsiębiorstwo może ubiegać się jedynie o Jednostkową Pożyczkę dużą §3 ust.1 pkt 1.2);

są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego;

w dniu udzielenia Jednostkowej Pożyczki nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art.2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 lub w dniu 31.12.2019 nie znajdowały się w trudnej sytuacji, jeżeli po tym dniu znalazły się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;

nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis („Rozporządzenie 1407/2013”) (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);

nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;

nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji w szczególności na podstawie art. 207  ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt.2a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji;

są zobligowane do posiadania siedziby, oddziału, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki;

 nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych;

złożą odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją;

posiadają zdolność kredytową tj. zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty. W przypadku udzielania pożyczki przedsiębiorcy rozpoczynającemu prowadzenie działalności gospodarczej, MARR S.A. może uzależnić przyznawanie pożyczki od spełnienia dodatkowych warunków;

prowadzą dokumentację określającą zobowiązania podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;

nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie układowe, ugodowe bankowe, likwidacyjne lub upadłościowe;

zobowiążą się do prowadzenia działalności wskazanej we wniosku o udzielenie pożyczki i wykorzystania pożyczki na wskazany cel;

techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia przedstawione przez nich we wniosku o udzielenie pożyczki wskazują na ich wykonalność;

nie posiadali zaległości w spłacie zobowiązań przekraczających 3 miesiące z tytułu wcześniej otrzymanych pożyczek;

zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż do czasu całkowitej spłaty pożyczki;

założenia finansowe potwierdzają opłacalność przedsięwzięcia;

założenia biznes planu potwierdzają potencjalną trwałość ekonomiczną inwestycji.

 

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte od dysponenta środków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników


 Nabór wniosków: 31.03.2021 r. do 29.05.2021 r.


DOTYCHCZASOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:

w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;

jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha (wyjątki dotyczące niepełnoletności lub/i dziedziczenia);

przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, nie wystąpiła o płatności bezpośrednie, nie wystąpiła o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej;

przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący* prowadzenie gospodarstwa:

- o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;

- którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

 

* Przez prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący rozumie się prowadzenie przez osobę fizyczną tej działalności osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu oraz ponoszenie kosztów w związku z prowadzeniem tej działalności i czerpanie korzyści z jej prowadzenia.


FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach:

I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie

9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 30 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.


W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

PRZEZNACZENIE POMOCY:

Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej;
 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 • powierzchnia użytków rolnych (do 7 punktów);
 • kwalifikacje zawodowe (od 2 do 5 pkt);
 • inwestycja budowlana związana z produkcją rolniczą (3 punkty);
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (1 punkt);
 • przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 punkt);
 • przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 punkt);
 • przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego (2 punkty);
 • inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (do 5 punktów);
 • różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem:
  • powyżej 15 do 25 lat (2 punkty),
  • powyżej 25 lat (4 punkty);
 • przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (3 punkty).

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów.


Więcej informacji pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html
 


Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

 

 Nabór wniosków: 31.03.2021 r. do 29.05.2021 r.


DOTYCHCZASOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

- gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;

-jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

-jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;

-przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;

-nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:
a) w ramach działań ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju'' dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej'', objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
b) na objęte programem operacje typu:
- "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" lub
- "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", lub
- "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich";

-w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.


Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

 • działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
 • jego:
  • dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
  • przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II ratach:

I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.


W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.


PRZEZNACZENIE POMOCY:

Premia przyznawana jest na operację:

- obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;

polegającej na:

przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz  udziale w szkoleniach, lub  korzystaniu z usług doradczych, lubudziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnychrealizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;

która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa

- do co najmniej 10 tys. euro,

- co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej; w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.


Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);

kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);

wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);

docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

-  powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,

-  16 – 20 tys. euro – 4 pkt,

-  12 – 16 tys. euro – 2 pkt;

wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;

zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;

podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

 

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html

 

 

Program „Działaj Lokalnie”

  Niedługo kolejny nabór

 

O dotacje ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł.

 

Wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

Program adresowany jest do:

-organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

-grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: instytucja kultury, biblioteka publiczna itp. 

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte od dysponenta środków.

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 

 

  Trwa nabór wniosków w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (#NOWEFIO)

 

Rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Konkurs  dedykowany:
- organizacjom pozarządowym,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielnie socjalne,
- koła gospodyń wiejskich,
- ochotnicze straże pożarne,
- kluby sportowe.


W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:

 

Priorytet Małe inicjatywy  – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwość realizacji inicjatyw oddolnych.

Priorytet Aktywne społeczeństwo – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny angażować obywateli w różnej formie, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Priorytet Aktywni obywatele – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększenia zaangażowania obywateli w życiu publicznym.

Priorytet Silne organizacje pozarządowe – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

W ramach edycji 2019 można było ubiegać się o dotację:

- w ramach Priorytetów 2-4: od 20 tys. zł do 300 tys. zł (w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 150 tys. zł.);


Wkład własny nie jest wymagany.

Koszty aby były kwalifikowalne, muszą być racjonalne, uzasadnione i niezbędne do realizacji zadania. Wyjątkiem jest kategoria I.B Koszty związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji – do wysokości 20% dotacji – nie muszą one być niezbędne do realizacji zadania. Maksymalny koszt jednostkowy środka trwałego: 10.000,00 zł brutto.

W zależności od edycji konkursu FIO dopuszczana jest możliwość dofinansowania projektów trwających w ramach jednego, dwóch lub trzech lat budżetowych.

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte od dysponenta środków.

 

ASOS Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych


Konkursy ogłaszane są najczęściej raz w roku – najczęściej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego edycję konkursu lub w jego pierwszym kwartale


Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

Jakie wsparcie dla organizacji pozarządowych?

W ramach programu ASOS organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotację na realizację projektów społecznych aktywizujących osoby starsze w ramach czterech obszarów.

Chodzi tu o:

 • edukację osób starszych,
 • integrację międzypokoleniową,
 • partycypację społeczną seniorów oraz
 • usługi społeczne dla osób starszych.

Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do 200 tys. złotych.

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte od dysponenta środków.

 

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

Dotacje będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Ogłaszane są w ramach tego programu konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków.

Nie wymagany wkładu własny, a rozliczenie dotacji dokonywane w oparciu o osiągnięte rezultaty. Konkursy dotacyjne uruchamiane w ramach pięciu priorytetów Programu.

Priorytet 1. Zrównoważony rozwój organizacyjny

Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny

Priorytet 2. Kapitały żelazne

Priorytet 2a. Dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych

Priorytet 2b. Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych

Priorytet 2c. Dofinansowanie rozbudowy kapitałów żelaznych

Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

Priorytet 5. Wsparcie doraźne

W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski.

Dysponent środków: Narodowy Instytut Wolności

 

Więcej szczegółów na:

https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/proo/

 

Terminy aktualnych naborów:

PROO 2a: do 8.03.2021 r.

PROO 3: do 1.03.2021 r.

PROO 4: do 1.03.2021 r.

 

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte od dysponenta środków.

 

Narodowe Centrum Nauki

  Nardowe Centrum Nauki już wkrótce ogłosi nabór wniosków na konkursy:

OPUS 21 -  konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców.PRELUDIUM 20 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 

OPUS 21

OPUS 21 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

 

PRELUDIUM 20

PRELUDIUM 20 konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.

Ważne: Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu.

 

Więcej informacji na stronie:


https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
Powyższe informacje zostały zaczerpnięte od dysponenta środków.

 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (regiony słabiej rozwinięte)
 
  Nabór od 22-03-2021 r.  do 04-05-2021 r.

 

Konkurs  Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

 

Pomoc otrzymać można na:
 • podwykonawstwo,
 • dokumentacja techniczna,
 • środki trwałe,
 • urządzenia,
 • maszyny,
 • usługi badawcze,
 • usługi doradcze,
 • usługi zewnętrzne,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • oprogramowanie,
 • amortyzacja,
 • amortyzacja budynków,
 • aparatura badawcza,
 • badania naukowe,
 • doradztwo - wynagrodzenia,
 • koszty pośrednie (ryczałt),
 • koszt wynagrodzeń,
 • licencje,
 • materiały (surowce, półprodukty, odczynniki itp),
 • sprzęt laboratoryjny,
 • usługi.

  Więcej informacji na stronie:
 

https://www.gov.pl/web/ncbr/szybka-sciezka--ogloszenie-konkursu-nr-11112021

 

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte od dysponenta środków.

 

 

INFORMACJE

INFORMACJE

PROWADZENIE FIRMY

 

Jeśli masz trudności:

w napisaniu pisma urzędowego,

nie wiesz jak założyć profil zaufany e-PUAP, czy profil na PUE ZUS,

nie wiesz jak zarejestrować spółkę w systemie BDO (BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI)

lub chcesz założyć działalność gospodarczą, a nie wiesz jakich formalności trzeba dokonać?

My Ci w tym pomożemy!

 

Zadzwoń lub napisz do nas umówimy się na spotkanie i postaramy się pomóc.

E- mail: m_biuro@wp.pl

Tel: 726-802-555

 

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z O.O. W FORMIE ELKTRONICZNEJ


Jeśli chcesz utworzyć szybko i sprawnie spółkę z o.o. bez zbędnej papierologii lub wizyty
u notariusza pomożemy Ci ją zarejestrować w elektronicznym systemie s24 Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pomagamy też w składaniu wniosków o zmianę danych oraz składaniu sprawozdań finansowych w tym systemie.
 

 

Zadzwoń lub napisz do nas umówimy się na spotkanie i postaramy się pomóc.

E- mail: m_biuro@wp.pl

Tel: 726-802-555

INFORMACJE


KONTAKT

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYZPOZYCJIW związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.


M&A Group Sp. z o.o.

23-400 Biłgoraj

ul. Bohaterów Monte Cassino 12, I piętro


Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek  9:00 - 18:00 

e-mail:  ma_biuro@wp.pl

tel:  726-802-555


KRS: 0000859013

NIP: 9182175826

REGON: 386974332

Konto firmy: 36 1090 2590 0000 0001 4689 7992Newsletter

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
 
Twój e-mail
 

Wyrażam zgodę dla (M&A Group Sp. z o.o. e-mail: ma_biuro@wp.pl) na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych w formie biuletynu środkami komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail - Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.