Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze wsparciem pomostowym przeznaczone dla osób z województwa lubelskiego, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektów na bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pomostowe wsparcie finansowe rozpocznie się z dniem 10.01.2022 r. oraz 11.01.2022 r.


Projekt skierowany jest do osób będących mieszkańcami woj. lubelskiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie, rozwój przedsiębiorczości, skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu, podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych  przedsiębiorstw. Działanie ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstwach w regionie. Kompleksowe wsparcie dla grupy docelowej w zakresie rozpoczęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy w województwie lubelskim.
Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości23 050,00 zł  + wsparcie pomostowe w zalezoności od operatora od 1800 zł netto do 2800 zł netto wypłacane przez okres 12 miesięcy.

 

W projekcie mogą brać udział osoby:

a) osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej,

b) osoby zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),

c) osoby, które nie posiadały wpisu do CEIDG,  nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Ponad to uczestnicy/czki projektu muszą należeć do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

d) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne) lub bierne zawodowo zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

i) osoby starszej tj.: w wieku 50 lat więcej,

ii) kobiety (+2pkt podczas rekrutacji),

iii) osoby z niepełnosprawnościami

iv) osoby z niskimi kwalifikacjami,

v) osoby długotrwale bezrobotne

e) osoby ubogie pracujące;

f) osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe lub cywilno – prawne których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego przystąpienie do projektu;

g) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy;

Dodatkowo uczestnicy projektu mogą należeć do kategorii poniżej:

h) imigranci, reemigranci,

i) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

j) osoby bezrobotne, które straciły prace po 14.03.2020 r.  z powodu pandemii COVID-19.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się 10.01.2022 r.

Nabór formularzy rekrutacjnych do projektu u innego operatora realizującego działanie 9.3 Rozwój przedsiebiorczości rozpocznie się 11.01.2022 r.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji. 

M&A Group
adres

Adres:

ul. Bohaterów Monte Cassino 12, I piętro
23- 400 Biłgoraj

facebook  instagram

DANE KONTAKTOWE
telefon

telefon:

726-802-555

mail

email:
ma_biuro@wp.pl

Jesteśmy firmą zajmującą się doradztwem dla przedsiębiorców i rolników. Ze skutecznością przygotowujemy projekty o dofinansowanie ze środków krajowych i UE.