Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektów na bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23050,00 zł, oraz pomostowe wsparcie pomostowe w wysokości 2800,00 zł wypłacane przez okres 12 miesięcy rozpocznie się z dniem 04.04.2022 oraz 05.04.2022 r.


Projekty skierowane są do osób będących mieszkańcami woj. lubelskiego. Celem głównym  jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie, rozwój przedsiębiorczości, skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu, podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju ekonomicznego
i społecznego. Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych  przedsiębiorstw.
​Działanie ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstwach w regionie. Kompleksowe wsparcie dla grupy docelowej w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy w województwie lubelskim.


Sokontatuj się z nami, pomożemy wybrać najkorzystniejsze możliwe źródło finansowania.


Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł  + wsparcie pomostowe w zalezoności od operatora od 1800 zł netto do 2800 zł netto wypłacane przez okres 12 miesięcy.

 

W projekcie mogą brać udział osoby:

a) osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej,

b) osoby zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),

c) osoby, które nie posiadały wpisu do CEIDG,  nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Ponad to uczestnicy/czki projektu muszą należeć do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

d) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne) lub bierne zawodowo zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

i) osoby starszej tj.: w wieku 50 lat więcej,

ii) kobiety (+2pkt podczas rekrutacji),

iii) osoby z niepełnosprawnościami

iv) osoby z niskimi kwalifikacjami,

v) osoby długotrwale bezrobotne

e) osoby ubogie pracujące;

f) osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe lub cywilno – prawne których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego przystąpienie do projektu;

g) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy;

Dodatkowo uczestnicy projektu mogą należeć do kategorii poniżej:

h) imigranci, reemigranci,

i) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

j) osoby bezrobotne, które straciły prace po 14.03.2020 r.  z powodu pandemii COVID-19.

Nabór formularzy rekrutacyjnych na terenie województwa lubelskiego do projektów rozpoczyna się z dniem:
1. 04.04.2022 r.

2. 05.04.2022 r.

 

Każda jednostka prowadząca nabór oferuje inne kwoty wsparcia pomostowego od 1800,00 zł netto do 2800,00 zł netto
 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz wybrania najkorzystniejszej oferty.

M&A Group
adres

Adres:

ul. Bohaterów Monte Cassino 12, I piętro
23- 400 Biłgoraj

facebook  instagram

DANE KONTAKTOWE
telefon

telefon:

726-802-555

mail

email:
ma_biuro@wp.pl

Jesteśmy firmą zajmującą się doradztwem dla przedsiębiorców i rolników. Ze skutecznością przygotowujemy projekty o dofinansowanie ze środków krajowych i UE.