Rozwój usług rolniczych – rozwój przedsiębiorczości

Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – rozwój przedsiębiorczości

Wsparcie inwestycji w podejmowanie lub wykonywanie działalności pozarolniczej


Nabór wniosków: 7 lipca - 21 października 2022


Od dnia 24 czerwca 2022 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


W ramach działania przyznawana jest pomoc na projekty polegające na świadczeniu usług w pięciu zakresach:


     1. Związanych z rolnictwem:


01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 

Podklasa ta obejmuje:

►działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:

►przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia,

►pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze,

►przycinania drzew owocowych oraz winorośli,

►przesadzania ryżu, przerywania buraków,

►zbiorów,

►zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem,


•  Utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,

•  Eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,

•  Wynajem maszyn rolniczych z obsługą


01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 

Podklasa ta obejmuje:

Działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:

►działań promujących wzrost produkcji zwierząt,

►opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp.,

►działalności związanych ze sztucznym unasiennianiem,

►kolczykowania zwierząt,

►korekty racic, usuwania poroża, obcinania kiełków u prosiąt, kurtyzacji zwierząt gospodarskich (obcinanie ogonków),

►przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i pokazów,

►strzyżenia owiec,

►prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich.

►usługi podkuwania koni.


01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podklasa ta obejmuje:

►przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny przez:czyszczenie, obcinanie, sortowanie, odkażanie,

►odziarnianie bawełny,

►przygotowanie liści tytoniowych, szyszek chmielowych, ziół, np. suszenie,

►przygotowanie ziaren kakaowych, np. łuskanie

►woskowanie owoców.


     2. Związanych z leśnictwem:


02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

Podklasa ta obejmuje:

Działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie:

►urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów,

zagospodarowania lasu,

►ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych,

►doradztwa związanego z zarządzaniem lasem,

►przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,


• Działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu,

•  Działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na zlecenie,

wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą,

•  Pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.


     3.  Melioracja w rolnictwie:


42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów.

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

►rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

►magistrali i linii wodociągowych,

►systemów irygacyjnych (kanałów), zbiorników,

►sieci kanalizacyjnych, włączając remonty,

►oczyszczalni ścieków, stacji pomp.


42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

►dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przystani, śluz itp.,

►zapór wodnych oraz grobli (wały ochronne, rowy odwadniające),

►pogłębianie dna dróg wodnych.


    4.  Mycie i dezynfekcja dla rolnictwa:


81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Podklasa ta obejmuje:

►zewnętrzne czyszczenie budynków wszelkich typów, takich jak: biura, fabryki, sklepy, instytucje i pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe,

►działalność w zakresie specjalistycznego sprzątania budynków, taką jak: mycie okien, czyszczenie kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych,

►czyszczenie maszyn przemysłowych,

►pozostałą działalność w zakresie sprzątania budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.


81.29.Z Pozostałe sprzątanie

Podklasa ta obejmuje:

►czyszczenie i utrzymanie w czystości basenów,

►mycie pociągów, autobusów, samolotów itp.,

►czyszczenie wnętrz cystern i tankowców,

►działalność związaną z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,

►mycie butelek,

►zamiatanie i polewanie ulic i usuwanie śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków,

►pozostałą działalność w zakresie sprzątania, gdzie indziej niesklasyfikowaną.


5. Nowe technologie w rolnictwie

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

Podklasa ta obejmuje: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

Podklasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:

►rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,

►pisanie programów na zlecenie użytkownika,

►projektowanie stron internetowych.


62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 

Podklasa ta obejmuje:

►zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające.


62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podklasa ta obejmuje:

►zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające.1. Usługi dla rolnictwa


Zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:

przeznaczonych do:

• do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin;

• do przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży;

• do przygotowywania pasz;

• do rozdrabniania i szarpania słomy i roślin;

• do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (w tym urządzeń do korekty racic);

• sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych;

• ciągników w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

• zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane  z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa

• własności aparatury pomiarowej i kontrolnej;

• zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających 
• sterowanie procesem świadczenia usług;

• wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

• opłaty za patenty i licencje;

• koszty ogólne, związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maks. 10 tys. zł netto).

 

2. Usługi dla leśnictwa

 

Zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:

• przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia;

• zalesień i odnowień;

• pielęgnacji upraw leśnych;

• ochrony lasu;

• przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew;

• pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;

• ciągników leśnych w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

• zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających
• sterowanie procesem świadczenia usług;

• wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

• opłaty za patenty i licencje;

• koszty ogólne, związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maks. 10 tys. zł netto).

 

3. Melioracja w rolnictwie

 

Zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:

• regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych;

• układania drenażu;

• kopania stawów oraz zbiorników;

• utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji;

• zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających
• sterowanie procesem świadczenia usług;

• wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

• opłaty za patenty i licencje;

• koszty ogólne, związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maks. 10 tys. zł netto).

 

4. Mycie i dezynfekcja dla rolnictwa

 

Zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:

budynków służących gospodarce rolnej:

• produkcyjnych,

• gospodarczych,

• inwentarsko-składowych,          

• urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,

• urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych;

• zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających
• sterowanie procesem świadczenia usług;

wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

• opłaty za patenty i licencje;

• koszty ogólne, związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maks. 10 tys. zł netto).

 

5. Nowe technologie w rolnictwie

 

Zakup:

• stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan;

• sensorów;

• urządzeń i czujników do pomiaru:

• wilgotności gleby;

• zasolenia gleby;

• jakości powietrza;

• jakości wody;

• urządzeń sterujących;

• pedometrów i akcelerometrów;

• dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji
• infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów;

• stacji meteo;

• zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających
• sterowanie procesem świadczenia usług;

• zakup sprzętu komputerowego: laptopa, tabletu, serwera w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

• wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

• wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

• opłaty za patenty i licencje;

• koszty ogólne, związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maks. 10 tys. zł netto).

 

Osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działający lub rozpoczynający działalność jako mikro lub małe przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków: 7 lipca - 21 października 2022 r.M&A Group
adres

Adres:

ul. Bohaterów Monte Cassino 12, I piętro
23- 400 Biłgoraj

facebook  instagram

DANE KONTAKTOWE
telefon

telefon:

726-802-555

mail

email:
ma_biuro@wp.pl

Copyright © 2022 M&A Group Sp. z o.o. 


Doradztwo biznesowe i pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Jesteśmy firmą zajmującą się doradztwem dla przedsiębiorców i rolników. Ze skutecznością przygotowujemy projekty o dofinansowanie ze środków krajowych i UE.