www.ma-group.com.pl
 
 
 

AKTUALNE NABORY

 

 
 

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

 

Bezzwrotna premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej to instrument realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 6.2. – pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Za nabór odpowiedzialna jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Wysokość pomocy zależy od ilości utworzonych miejsc pracy. Pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w formie premii przyznaje się w wysokości:

- 150 000 zł – jeżeli utworzymy co najmniej 1 miejsce pracy;

- 200 000 zł – w przypadku gdy zatrudnimy przynajmniej 2 osoby;

- 250 000 zł – jeżeli planujemy utworzyć co najmniej 3 miejsca pracy.


Dofinansowanie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe i wydatki takie powinny stanowić co najmniej 70% kwoty pomocy.
Do wydatków tych zaliczamy:
- inwestycje budowlane,
- zakup maszyn,
- urządzeń,
- wyposażania i środków transportu bezpośrednio związanych z planowaną działalnością gospodarczą.

 

Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia. 
Operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości mogą być realizowane jeśli miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Po premie na pozarolniczą działalność mogą ubiegać się:

- osoby fizyczne (min. 18 lat) – rolnik, jego małżonek lub nawet domownik rolnika, jeśli podlega m.in. ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie bez przerw od minimum 12 miesięcy na dzień poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Poprzednio obowiązek obejmował aż 24 miesiące.

- beneficjenci albo ich małżonkowie korzystający z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Dodatkowo na premię na pozarolniczą działalność nie mogą liczyć także osoby, które są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykluczeni są także beneficjenci programów:

  • „Premie dla młodych rolników” na lata 2014-2020 lub
  • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” na lata 2014-2020, lub
  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na lata 2007-2013, lub
  • „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na lata 2007-2013.

Już w listopadzie 2021 r. ARiMR ogłosi nabór wniosków o pomoc w ramach działania
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” PROW 2014-2020.M&A Group
adres

Adres:

ul. Bohaterów Monte Cassino 12, I piętro
23- 400 Biłgoraj

facebook  instagram

DANE KONTAKTOWE
telefon

telefon:

726-802-555

mail

email:
ma_biuro@wp.pl