www.ma-group.com.pl
 

POŻYCZKA INWESTYCYJNA

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, podjęto działania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa.

 

„Instrument Finansowy – Pożyczka mała"   jest finansowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Celem Projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa lubelskiego, dostępu do kapitału zewnętrznego w formie pożyczek preferencyjnych na rozwój działalności gospodarczej.

 

 

 

Przeznaczenie finansowania (cele inwestycji):

Z pożyczek finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
• założeniem nowego zakładu, lub
• zwiększenie zdolności produkcyjnych / usługowych istniejącego zakładu, lub
• dywersyfikacją produkcji / usług zakładu poprzez wprowadzenie produktów / usług uprzednio nie produkowanych / nie świadczonych w zakładzie, lub
• zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

Środki z pożyczek mogą być przeznaczone w szczególności na:
• stworzenie / doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług,
• zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne),
• wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu,
• sfinansowanie kapitału obrotowego z godnie z przepisami prawa unijnego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (środki z pożyczki nie mogą zostać przeznaczone na refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych).

 

Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

- są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (średnie przedsiębiorstwo może ubiegać się jedynie o Jednostkową Pożyczkę dużą §3 ust.1 pkt 1.2);

- są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego;

- w dniu udzielenia Jednostkowej Pożyczki nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art.2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 lub w dniu 31.12.2019 nie znajdowały się w trudnej sytuacji, jeżeli po tym dniu znalazły się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;

- nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis („Rozporządzenie 1407/2013”) (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);

- nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;

- nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji w szczególności na podstawie art. 207  ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt.2a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji;

- są zobligowane do posiadania siedziby, oddziału, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki;

 - nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych;

- złożą odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją;

- posiadają zdolność kredytową tj. zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty. W przypadku udzielania pożyczki przedsiębiorcy rozpoczynającemu prowadzenie działalności gospodarczej, MARR S.A. może uzależnić przyznawanie pożyczki od spełnienia dodatkowych warunków;

- prowadzą dokumentację określającą zobowiązania podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie układowe, ugodowe bankowe, likwidacyjne lub upadłościowe;

- zobowiążą się do prowadzenia działalności wskazanej we wniosku o udzielenie pożyczki i wykorzystania pożyczki na wskazany cel;

techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia przedstawione przez nich we wniosku o udzielenie pożyczki wskazują na ich wykonalność;

- nie posiadali zaległości w spłacie zobowiązań przekraczających 3 miesiące z tytułu wcześniej otrzymanych pożyczek;

- zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż do czasu całkowitej spłaty pożyczki;

- założenia finansowe potwierdzają opłacalność przedsięwzięcia;

- założenia biznes planu potwierdzają potencjalną trwałość ekonomiczną inwestycji.