www.ma-group.com.pl

 

Lokalna Grupa Działania zaplanowała w 2021 roku nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

Dotychczasowe wymagane kryteria poniżej. Należy pamiętać, że mogą ulec zmianie w wyniku ogłoszenia naboru.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1. Budżet:
a) Pomoc ma formę premii
b) Wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi 80 000 zł 

2. Beneficjenci:
a) Osoba fizyczna, która:
- jest obywatelem państwa członkowskiegoUE
- jest pełnoletnia
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR


3. Zobowiązania wnioskodawcy:
- podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

- zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności  i podlegania tym ubezpieczeniom  przez okres 2 lat lub

- utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy  w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji , zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy przez okres 2 lat ;

- osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu  sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od   dnia wypłaty płatności końcowej;
- przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia , w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
- udostępnianie LGD danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników LSR


Więcej informacji pod linkiem:

http://www.ziemiabilgorajska.pl/nabory-wnioskow/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/


Jak tylko zostanie ogłoszony konkurs zostaną Państwo poinformowani !