www.ma-group.com.pl

 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych prowadzi nabór Animatorów Lokalnych w ramach konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2021r.
 

Konkurs grantowy Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 w 2021r. - harmonogram:

  • Nabór animatorów do 5 lipca 2021r. (szczegóły poniżej), szkolenia animatorów 6-9 lipca 2021r.
  • od 5 do 25 lipca 2021r. - nabór wniosków, animacja i szkolenia.
  • od 25 do 31 lipca 2021r. - ocena i podpisanie umów.
  • 1 sierpnia – 31 października 2021r. - realizacja mikrograntów

W każdym powiecie zachodniej części woj. lubelskiego chcemy znaleźć jedną osobę która chciała by z nami współpracować jako Lokalny Animator (pierwszeństwo mają osoby które były Animatorami w poprzednich edycjach konkursu) czyli:

  1. osoba która będzie chętna pomóc innym ze swojego powiatu w przygotowaniu wniosku do konkursu.
  2.  animator będzie pomagał woluntarystycznie zespołowi projektowamu w animacji, doradztwie i promocji konkursu w miarę swoich możliwości i czasu.

Plusy bycia Animatorem:

  1. Animator Lokalny będzie miał do rozdysponowania pulę 10 pkt dla wniosków rekomendowanych przez niego.
  2. Animator będzie miał wpływ na dokumentację konkursową.
  3. Animator weźmie udział w poszerzonym i szczegółowym szkoleniu z zakresu regulaminu i pisania wniosków w konkursie (powiaty południowe - szkolenie w Biłgoraju a powiaty północne szkolenie w Lublinie)

 

Trwa nabór wniosków w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (#NOWEFIO)

 

Rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Konkurs  dedykowany:

- organizacjom pozarządowym,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielnie socjalne,

- koła gospodyń wiejskich,

- ochotnicze straże pożarne,

- kluby sportowe.


W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:

 

Priorytet Małe inicjatywy  – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwość realizacji inicjatyw oddolnych.

Priorytet Aktywne społeczeństwo – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny angażować obywateli w różnej formie, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Priorytet Aktywni obywatele – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększenia zaangażowania obywateli w życiu publicznym.

Priorytet Silne organizacje pozarządowe – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

W ramach edycji 2019 można było ubiegać się o dotację:

- w ramach Priorytetów 2-4: od 20 tys. zł do 300 tys. zł (w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 150 tys. zł.);


Wkład własny nie jest wymagany.

Koszty aby były kwalifikowalne, muszą być racjonalne, uzasadnione i niezbędne do realizacji zadania. Wyjątkiem jest kategoria I.B Koszty związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji – do wysokości 20% dotacji – nie muszą one być niezbędne do realizacji zadania. Maksymalny koszt jednostkowy środka trwałego: 10.000,00 zł brutto.

W zależności od edycji konkursu FIO dopuszczana jest możliwość dofinansowania projektów trwających w ramach jednego, dwóch lub trzech lat budżetowych.

 

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte od dysponenta środków.