www.ma-group.com.pl
 

Modernizacja gospodarstw rolnych

Termin naboru: 21 czerwca 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r.

Wnioski można składać o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych":

- rozwój produkcji prosiąt (obszar A);
- rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);
- rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);
- inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) 

- nawadniania w gospodarstwie. 

Wysokość i poziom pomocy


Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:  

- rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;

- rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;

- rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;

- inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł.

W powyższych obszarach dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł;
- nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

 

 

 

Kto może otrzymać wsparcie?
 

O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą ubiegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo wielkość ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B), bydła mięsnego (obszar C) czy związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D), wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących.
W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników powinna osiągnąć wartość co najmniej 13 tys. euro.


W przypadku inwestycji w nawadnianie wystarczy, by gospodarstwo rolnika ubiegającego się o pomoc miało powierzchnię co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha, a on sam był pełnoletni. Może ewentualnie prowadzić produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
* Dodatkowo rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł.
Warunek ten nie dotyczy tych, którzy gospodarują krócej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc.